Projekt

Archelon REE AB är verksamma inom prospektering av REE mineraler i Sverige. Nedan beskrivs bolagets projekt.

Östra Gyttorps Gruvorna

• "Östra Gyttorps Gruvorna" ligger i Nora kommun, Örebro län. Detta område är särskilt intressant eftersom förhöjda värden av sällsynta jordartsmetaller har påvisats. SGU (Sveriges geologiska undersökning) har utfört bergprover av försäljningshögar där "ALS Minerals AB" analyserat och bekräftat följande 1% lantan (La), 1% Cerium (Ce), 1% Neodym (Nd)

• Big Rock Exploration AB fann en magnetisk anomali som är 200 meter lång (öst-väst) och i genomsnitt 50 meter bred (nord-sydlig). Inom denna anomali ligger även den stängda ”Östra Gyttorpsgruvan” där SGU tog fem stenprover från slagghögen (se ovan). Flera bergprover kommer att lämnas in för analys och de geofysiska undersökningarna som ska tolkas för borrplatser.

Repabergsgruvorna

• Det ansökta undersökningstillståndet "Repabergsgruvorna" ligger nordväst om Nora i Örebro län. 

• Det finns flera gamla järngruvor i området. I slagghögarna från dessa gruvor har SGU på två ställen hittat REE-metallerna lantan (La), cerium (Ce) och neodym (Nd). 

• De högsta halterna från dessa bergprover är 0,91 % lantan, över 1 % cerium och 0,68 % neodym. 

• Så snart undersökningstillståndet har beviljats avser bolaget att genomföra en magnetisk undersökning och ytterligare bergprover för analys för att undersöka omfattningen av dessa REE-metaller